Profesori de română

INFORMAŢII UTILE PENTRU PROFESORII DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 • Statistică

  • 1,120,355 vizitatori

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ 2013

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE IX—XII  Descărcaţi   aici

REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE LIMBĂ, COMUNICARE ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ – gimnaziu –   Descărcaţi aici

––––––––––––––––––––––––––––––––-

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBĂ, COMUNICARE ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ – Piteşti, 2012 

Subiectele, baremele de corectare şi informaţii despre desfăşurarea olimpiadei pot fi găsite pe site-ul oficial al Olimpiadei naţionale de limbă, comunicare şi literatură română – Piteşti 2012 accesând  adresa de mai jos:  http://romana.cnlodobescu.ro/

 Site-ul olimpiadei naţionale de limbă, comunicare şi literatură română pentru clasele IX-XII 

REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA
OLIMPIADEI DE LIMBĂ, COMUNICARE ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂGIMNAZIU 2012

Descărcaţi  aici

REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
OLIMPIADEI DE LIMBĂ, COMUNICARE ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ – LICEU 2012

Descărcaţi aici

_____________________________________________________________

ARHIVĂ

SUBIECTELE LA OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – etapa judeţeană din 9 ianuarie 2010 pot fi descărcate  aici

SUBIECTE OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ETAPA LOCALĂ ISJ BUZĂU

Descărcaţi

Clasa a V-a aici

Clasa a VI-a aici

Clasa a VII-a aici

Clasa a VII-a aici

Clasa a IX-a aici

Clasa a X-a aici

Clasa a XI-a aici

Clasa a XII-a aici

PROGRAMA ŞI PRECIZĂRILE PRIVIND OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ * (Olimpiada de limbă, comunicare si literatură română – „ Ionel Teodoreanu” pentru clasele V-VI şi Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română –„ George Călinescu” pentru clasele VII – XII) Descărcaţi AICI

ARHIVĂ

––––––––––––––––––––––––––––––––

Anexa 1laMetodologiaprivind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de limba şi literatura română pentru elevii din gimnaziu şi liceu – anul şcolar 2008-2009- aprobatăcu nr. 43451/ 8.10.2008

PROGRAMA

PENTRU Olimpiada de limba şi literatura română pentru elevii din gimnaziu şi liceu

I. GIMNAZIU(clasele a VII-a – a VIII-a)

1.Proba scrisă individuală

Clasa a VII-a

A.Elemente de teorie literară:

genuri literare: liric, epic;

specii literare: basmul, schiţa, nuvela, pastelul, poemul, doina, imnul;

moduri de expunere: naraţiunea, descrierea, dialogul, monologul.

B.Conţinuturi:

1.structuri în textele epice (procedee de legare a secvenţelor, timp, spaţiu);

2.structuri în textele lirice (concordanţa dintre forma fonetică şi grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta);

3.figuri de stil: repetiţia (aliteraţia, asonanta), antiteza, metafora;

4.elemente de prozodie: tipuri de rimă; piciorul metric bisilabic; tipuri de ritm; versul liber.

C.Elemente de construcţie a comunicării:

a.elemente de fonetică: despărţirea în silabe a cuvintelor; diftong, triftong, hiat;

b.discursul; relaţia text, frază, propoziţie, cuvânt; sensul cuvintelor în context; rolul sufixelor în realizarea
sensului cuvintelor (tipuri de sufixe); derivatele parasintetice;

c.conversiunea; neologismele; evitarea greşelilor de folosire a neologismelor, tipuri de sinonime; tipuri de
omonime, cuvinte polisemantice; polisemia în raport cu omonimia; unităţi frazeologice – rolul acestora în
asigurarea expresivităţii limbii; formule şi clişee internaţionale;

d.morfosintaxă: verbe copulative, predicative şi auxiliare; verbe personale, impersonale, locuţiunea verbală;
substantivul şi locuţiunea substantivală; adjectivul, locuţiunea adjectivală; funcţii sintactice: predicat
verbal, predicat nominal, subiect, atribut, complement;

e.elemente de ortografie şi punctuaţie.

Clasa a VIII-a

A.Elemente de teorie literară:

genuri literare: liric, epic;

specii literare: basmul, schiţa, nuvela, pastelul, poemul, doina, imnul, romanul, scrieri SF;

moduri de expunere: naraţiunea, descrierea, dialogul, monologul.

B.Conţinuturi:

1.structurarea mesajului operei literare; structura operei literare;

2.figuri de stil: alegoria, inversiunea, invocaţia, interogaţia şi exclamaţia retorică, repetiţia (aliteraţia, asonanta),
antiteza, metafora, tipuri de rimă, piciorul metric bisilabic, tipuri de ritm, versul liber;

3.elemente de versificaţie: iambul, troheul, amfibrahul;

4.genuri şi specii literare (caracteristici): liric, epic.

C.Elemente de construcţie a comunicării:

a.enunţul (propoziţia şi fraza); mijloace de realizare a relaţiilor sintactice în propoziţie şi în frază: flexiunea,
joncţiunea, juxtapunerea, topica, intonaţia, pauza;

b.elemente de fonetică: diftong, triftong, hiat; valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text literar;

c.vocabularul: cuvinte şi construcţii incidente, punctuaţia lor; anacolutul, tautologia, jargonul, argoul,
dublete etimologice, limba literară, limba populară, limba vorbită, limba scrisă; prefixoide, sufixoide,
rolul neologismelor în dezvoltarea sinonimiei;

d.predicatul şi subiectul; exprimarea funcţiilor sintactice la nivel propoziţional şi la nivelul frazei; relaţia
parte de propoziţie – parte de vorbire;

e.elemente de ortografie şi punctuaţie.

II.LICEU ( clasele a IX-a – a XII-a)

Clasa a IX-a

A. Competenţe generale

1.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare.

2.Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare.

3.Argumentarea în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

B. Domenii şi conţinuturi

1. Domenii tematice:

_ (la alegere) – Adolescenţa/Joc şi joacă;

_ (la alegere) – Familia/Şcoala;

_ (la alegere) – Lumi fantastice/Aventură, călătorie;

_ (la alegere) – Iubirea/Scene din viaţa de ieri şi de azi;

_ (la alegere) – Confruntări etice şi civice/Personalităţi, exemple, modele.

2. Conţinuturi:

·niveluri ale receptării textelor;

·schema comunicării concepută de Roman Jakobson (componentele şi funcţiile actului de comunicare)

·texte ficţionale şi texte nonficţionale (memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative sau ştiinţifice, argumentative)/texte literare şi texte nonliterare;

·„eu ficţional“ şi „eu real“;

·ficţiune, imaginaţie, invenţie; realitate, adevăr;

·tipuri textuale şi structura acestora;

·componente structurale şi expresive ale textelor ficţionale/nonficţionale (literare/nonliterare);

·jurnalul de lectură;

·temă, motiv, viziune despre lume;

·modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe texte literare (aparţinând unor genuri sau epoci diferite sau unor arii culturale diferite) şi/sau nonliterare;

·textul critic în raport cu un text literar;

·reguli şi tehnici de construire a monologului/dialogului.

NOTĂ! Acestor conţinuturi li se adaugă toate conceptele de specialitate asimilate în gimnaziu.

C. Delimitarea materiei

• etapa locală/sector: o temă;

• etapa municipală/judeţeană: două teme;

• etapa naţională: două teme.

Conţinuturile vizate de programă vor fi aplicate în:

1. redactarea unui eseu structurat, nestructurat, de tip argumentativ, analiză, paralelă.

2. producerea unui text ficţional/nonficţional.

3. comprehensiunea/interpretareaunui text la prima vedere ficţional/nonficţional

Clasa a X-a

A. Competenţe generale

1.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite situaţii de comunicare.

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare.

3. Argumentarea unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

B. Conţinuturi

·expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul literar-artistic;

·calităţile generale şi particulare ale stilului;

·componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului narativ;

·temă şi viziune despre lume;

·sensuri multiple ale textelor literare;

·structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare;

·interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară.

·valori stilistice ale unor categorii morfosintactice;

·proza scurtă: basmul cult, povestirea, nuvela; romanul.

NOTĂ! Acestor conţinuturi li se adaugă toate conceptele de specialitate asimilate în anii anteriori.

C. Delimitarea materiei

• etapa locală/sector: basmul cult, nuvela;

• etapa municipală/judeţeană: basmul cult, nuvela, un roman;

• etapa naţională: basmul cult, povestirea, nuvela, un roman.

Conţinuturile vizate de programă vor fi aplicate în:

1. redactarea unui eseu structurat, nestructurat, de tip argumentativ, analiză, paralelă, sinteză.

2. producerea unui text ficţional/nonficţional (literar/nonliterar).

3. comprehensiunea / interpretareaunui text la prima vedere ficţional/nonficţional (literar/nonliterar).

Clasa a XI-a

I. Competenţe generale

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare.

2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor.

3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale / literare.

4. Argumentarea unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

II. Conţinuturi

A. Conţinuturi din domeniul literaturii

1.Fundamente ale culturii române. Latinitate şi dacism.

2.Perioada veche. Dimensiunea religioasă a existenţei. Formarea conştiinţei istorice.

3.Curente culturale / literare în secolele al XVII-lea – al XVIII-lea: umanismul si iluminismul;

4.Rolul literaturii în perioada paşoptistă.

5.Forme hibride ale civilizaţiei româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea.

NOTĂ! Acestor conţinuturi li se adaugă toate conceptele de specialitate asimilate în anii anteriori.

B. Conţinuturi din domeniul limbă şi comunicare

Se vor actualiza achiziţiile anterioare.

III. Delimitarea materiei

etapa locală/sector: Fundamente ale culturii române. Latinitate şi dacism.

etapa municipală/judeţeană: Fundamente ale culturii române. Latinitate şi dacism. Perioada veche. Dimensiunea religioasă a existenţei. Formarea conştiinţei istorice.

etapa naţională: Fundamente ale culturii române. Latinitate şi dacism. Perioada veche. Dimensiunea religioasă a existenţei. Formarea conştiinţei istorice. Rolul literaturii în perioada paşoptistă. Forme hibride ale civilizaţiei româneşti la mijlocul secolului al XIX-lea.

NOTĂ! Acestor conţinuturi li se adaugă toate conceptele de specialitate asimilate în anii anteriori.

Conţinuturile vizate de programă vor fi aplicate în:

1. redactarea unui eseu structurat, nestructurat, de tip argumentativ, analiza, paralelă, care să vizeze combinarea perspectivei hermeneutice şi a celei contextuale, formularea unor puncte de vedere proprii asupra fenomenului literar/cultural vizat de operele studiate/conţinuturile programei, compararea şi/sau evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi proprii.

2. producerea unui text literar/nonliterar.

3. comprehensiunea / interpretareaunui text la prima vedere literar/nonliterar.

Clasa a XII-a

I. Competenţe

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare

2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor

3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale / literare

4. Argumentarea unor opinii în diverse situaţii de comunicare

II. Conţinuturi

A. Conţinuturi din domeniul literaturii

1.Perioada interbelică: poezia. Curente culturale / literare: modernism vs. tradiţionalism. Orientări avangardiste. Fronda în literatura interbelică. Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în poezia interbelică. Identitate culturală în context european.

B. Conţinuturi din domeniul limbă şi comunicare

·tipuri de discurs: publicistic.

·norma literară.

·adecvare/inadecvare stilistică;

Se vor actualiza achiziţiile anterioare.

III. Delimitarea materiei

Etapa locală/sector – Perioada interbelică: poezia. Curente culturale/literare: modernism vs. tradiţionalism.

Etapa municipală/judeţeană – Perioada interbelică: poezia. Curente culturale/literare: modernism vs. tradiţionalism. Orientări avangardiste. Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în poezia interbelică.

Etapa naţionalăPerioada interbelică: poezia. Curente culturale/literare: modernism vs. tradiţionalism. Orientări avangardiste. Fronda în literatura interbelică. Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în poezia interbelică. Identitate culturală în context european.

Conţinuturile vizate de programă vor fi aplicate în:

1. redactarea unui eseu structurat, nestructurat, de tip argumentativ, analiza, paralelă, care să vizeze combinarea perspectivei hermeneutice şi a celei contextuale, formularea unor puncte de vedere proprii asupra fenomenului literar/cultural vizat de operele studiate/conţinuturile programei, compararea şi/sau evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi proprii.

2. producerea unui text literar/ nonliterar.

3. comprehensiunea/interpretareaunui text la prima vedere literar/nonliterar.

N.B. : Elevii care vor participa la olimpiadă, etapele judeţeană şi naţională, vor parcurge programa indicată pentru olimpiadă, indiferent de ritmul parcurgerii programei şcolare la orele de curs.


Anexa 2laMetodologiaprivind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de limba şi literatura română pentru elevii din gimnaziu şi liceu – anul şcolar 2008-2009- aprobatăcu nr. 43451/ 8.10.2008

A. PRECIZĂRI PRIVIND

DESFĂŞURAREA PROBEI INDIVIDUALE

– clasele a VII-a – a XII-a –

1.Programa olimpiadei

 • Programa concursului respectă Curriculumul extins pentru clasele a VII-a – a XII-a , precum si Metodologia în vigoare de organizare şi desfăşurare a concursului, aprobată cu nr. 43451/ 08. 10.2008.
 • În vederea studiului aprofundat, se recomandă texte din literatura română circumscrise domeniilor de conţinut prevăzute de programele şcolare,texte care trebuie să respecte criteriile: valoric-estetic, formativ, adecvare la vârsta elevilor.
 • Pentru fiecare clasă, programa pentru olimpiadă va viza inclusiv elementele de conţinut şi capacităţile/ competenţele prevăzute pentru anii anteriori.

2. Structura subiectelor

 • Pentru clasele VII – Xun singur subiect (fragment de text/ text integral), cu trei obiective:

a. evaluarea competenţelor de comunicare în limba română – 3 itemi;

b. valorificarea elementelor de limbă în identificarea mesajului din textul – suport şi interpretarea semnificaţiilor acestuia – 5 itemi;

c. generare de text, pornind de la textul-suport dat.

Punctajul total se va calcula astfel:

10 puncte din oficiu

a. 30 de puncte (distribuite în funcţie de dificultatea fiecărui item)

b. 40 de puncte

c. 40 de puncte

Total – 120 de puncte

 • Pentru clasele XI – XIIdouă subiecte, cu următoarea structură:

Subiectul 1:

– a. 5 itemi vizând competenţele de comunicare în limba română;

– b. argumentarea valorii estetice a unui fragment/ text integral.

Subiectul 2:

– argumentarea opiniei personale privind afirmaţii din estetică/ critică literară/ teorie literară, având drept sprijin exemple din operele literare studiate.

Punctajul total se va calcula astfel:

10 puncte din oficiu

S 1-a. 30 de puncte (distribuite în funcţie de dificultatea fiecărui item)

b. 40 de puncte

S 2 – 40 de puncte

Total – 120 de puncte*

* Lucrările premiate la etapa naţională se vor încadra în prevederile art. 23, alin. (6) din Metodologie.

La etapele anterioare etapelor judeţeană şi naţională, comisia judeţeană poate decide să respecte aceeaşi structură a subiectelor sau să adopte o structură diferită de cea propusă. Pentru coerenţă, se recomandă aceeaşi structură la toate etapele anterioare etapelor judeţeană/ naţională.

B. PRECIZĂRI PRIVIND

DESFĂŞURAREA PROBEI DE LUCRU ÎN ECHIPĂ

 1. clasele a VII-a – a XII-a –

Competenţe generale, valori şi atitudini vizate:

a.cunoaşterea şi utilizarea surselor referitoare la tema propusă;

b.receptarea şi înţelegerea unor mesaje pe tema propusă;

c.producerea de mesaje diverse, în concordanţă cu tema propusă;

d.utilizarea limbii române în diverse situaţii de comunicare: deprinderea de a-şi adapta expunerea orală la cerinţele formulate/ interlocutor;

e.stimularea interesului pentru cunoaşterea elementelor care definesc identitatea naţională culturală în spaţiul european;

f.afirmarea conştiinţei apartenenţei la un spaţiu cultural/ multicultural;

g.dezvoltarea valorilor morale universale şi a toleranţei;

h.dezvoltarea capacităţii de cooperare şi deschiderea către celălalt.

1. Structura probei de lucru în echipă:

A. Probă de COMUNICARE ORALĂ în limba română, pe tema „Mărturii ale multiculturalităţii româneşti în context european”. Proba va cuprinde diverse forme de comunicare orală dialogată şi monologată (prezentări orale ale unor teme, schimb de opinii, relatarea unor experienţe personale). Proba de comunicare orală va avea ca text-suport un fragment dintr-o operă literară, circumscrisă temei propuse.

Subiectul va fi structurat în două părţi, prima parte vizând evaluarea competenţelor de comunicare şi de prelucrare a informaţiilor de către elevii claselor VII – X şi a doua parte, destinată elevilor din clasele XI – XII (evaluarea competenţei de susţinerere a ideii cu argumente de ordin ştiinţific, selectate din bibliografia de limbă şi literatură română adecvată ciclului superior al liceului).

B. Elaborarea unui PROIECT DE GRUP (eseu structurat), pe una din temele următoare**, în funcţie de subiectul extras de fiecare echipă:

– Obiceiuri de Anul Nou în spaţiul tradiţional românesc.

Obiceiuri şi tradiţii româneşti: obiceiuri legate de momente din viaţa oamenilor (naşterea, botezul, nunta, înmormântarea), obiceiuri şi tradiţii legate de anotimpuri.

Călătoria – iniţiere în cunoaştere (jurnale de călătorie sau texte literare pe tema călătoriei).

** Temele sunt extrase din art. 13, alin. 4), B. din Metodologie şi se regăsesc în Programa LCCR aprobată prin OMECT nr. 1303 din 13.06.2007 (Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească)

2. Desfăşurarea probei de lucru în echipă:

Proba se va desfăşura în data de 3 februarie 2009. Subiectul extras de fiecare echipă va cuprinde puncte de sprijin pentru redactarea răspunsurilor.

a. 1 oră – proba de comunicare orală, structurată astfel :

40 de minute – timpul de pregătire a echipei pentru expunere (studierea sarcinilor de lucru, informarea reciprocă în cadrul grupului, sintetizarea elementelor esenţiale necesare formulării răspunsului, capacitatea de analiză, sinteză, generalizare şi abstractizare etc.)

15 minute– prezentarea orală realizată de

către concurenţii din clasele a VII-a – a X – a;

5 minute– prezentarea orală realizată de

către concurenţii din clasele a XI-a – a XII – a

a. 1 oră– realizarea în echipă a eseului structurat pe tema indicată de subiectul extras (1 pagină A4 – scris de mână).

3. Criterii de evaluare:

1.pentru proba de comunicare orală ( 70 de puncte):

a.adecvarea discursului la cerinţele formulate;

b.pertinenţa şi corectitudinea ştiinţifică a argumentelor;

c.utilizarea corectă şi nuanţată a limbii române în situaţia de comunicare dată;

d.folosirea elementelor adecvate pentru construirea unui mesaj persuasiv;

e.armonizarea elementelor verbale cu cele nonverbale şi paraverbale (elemente de retorică a discursului)

2.pentru eseul structurat (50 de puncte):

a.respectarea structurii unui eseu;

b.exprimarea clară şi nuanţată a ideii formulate prin sarcina de lucru;

c.susţinerea unei viziuni originale asupra temei tratate;

d.argumentarea ştiinţifică a opiniilor prezentate;

e.reliefarea raportului dintre identitatea naţională şi multiculturalitate, în spaţiul european, în contextul temei date;

f.evidenţierea importanţei valorilor universale în afirmarea identităţii culturale a omului modern.

Anunțuri

14 răspunsuri to “OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ 2013”

 1. Marcela said

  Buna ziua! Apreciez modul in care sunt informati oamenii. Va marturisesc ca la Iasi nu exista astfel de date. Tocmai de-aceea as vrea sa stiu daca aceste precizari sunt valabile pentru toate judetele. Ma tem ca mai suntem si dezinformati. Cu stima, Marcela

  • profesorideromana said

   Marcela,
   Multumim pentru aprecieri. Ceea ce este in partea de sus, sunt precizarile in vigoare. Celelalte, de sub cuvantul ARHIVA, sunt de domeniul trecutului. Le-am pastrat totusi pentru a avea o imagine a olimpiadei de anul trecut. In afara structurii subiectelor nu sunt mari modificari.

 2. Oana said

  Buna ziua!Am o nelamurire privind delimitarea materiei pentru etapa judeteana,mentionez ca sunt din judetul Dolj:Se respecta aceeasi repartizare a materiei si pentru judetul meu?La etapa locala nu s-a pastrat,ceea ce m-a indus in eroare si de aceea acum sunt nesigura in privinta a ceea ce trebuie sa invat din „Conţinuturi din domeniul literaturii” pentru etapa judeteana.
  Va multumesc anticipat

  • profesorideromana said

   Oana,
   In mod normal ar trebui sa se respecte programa. Totusi, la etapa judeteana nu cred ca vor mai fi astfel de probleme. Mult succes maine!

 3. Ruxandra said

  Am si eu o intrebare:cate ore dureaza Olimpiada de Limba si Literatura Romana ,faza judeteana?(astept un raspuns cat mai repede deoarece am ceva probleme si trebuie sa stiu)

 4. Monica said

  Pentru olimpiada nationala din acest an este repartizat doar un singur loc pentru fiecare judet?

  • profesorideromana said

   Monica,
   Un singur elev pentru fiecare clasa. In functie de rezultatele (foarte bune) la olimpiada de anul trecut ale fiecarui judet se mai suplimenteaza cate un loc sau mai multe…

 5. CRINA said

  AS DORI PROGRAMUL DE DESFASURATE A OLIMPIADEI DE LA ARAD PE ZILE SI UNDE VOR FI CAZATE JUDETELE. CAUT UN HOTEL PRIN APROPIERE SI VREAU SA FAC REZERVARE. MULTUMESC

  • profesorideromana said

   Crina,
   Din păcate încă nu avem programul olimpiadei de la Arad. Imediat ce vom intra în posesia lui îl vom afişa pe site.

 6. Oana said

  Ce pondere are punctajul obtinut la proba B (oral)in stabilirea rezultatului final?

 7. Florina said

  Stimati colegi,
  Va rog sa ma lamuriti daca la etapa nationala,”Ionel Teodoreanu”,clasele V -VI ,elevii sustin proba B-orala ,pe sectiuni.
  Va multumesc!

 8. Simona said

  Am inteles ca din anul scolar 2011-2012 la faza judeteana se va sustine si proba orala. Exista o metodologie sau niste modele de subiecte?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: