Profesori de română

INFORMAŢII UTILE PENTRU PROFESORII DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

  • Statistică

    • 1,120,355 vizitatori

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 2016-2017

Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare, anul şcolar 2012-2013   Descărcaţi aici

Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanțate de către M.E.N. în anul şcolar 2012-2013  Descărcaţi aici

––––––––––––––––––––-

Sesiunea Judeţeană de Referate şi Comunicări Ştiinţifice ale Elevilor „Vasile Voiculescu”, ediţia 2012, concurs organizat de Cercul metodic judeţean – licee şi Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău.

Concursul se va desfăşura vineri, 26 octombrie 2012, ora 11,00 la Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău. 

Concursul se adresează elevilor de liceu din judeţul Buzău.

Invitaţie                               Descărcaţi aici

Formular de înscriere     Descărcaţi aici

––––––––––––––––––––––––––––––––-

                            Concursul Național de creație literară

                                  „Momente, schițe, comedii…”

 

                     pentru text epic (dramatizabil) și text dramatic

                                       – adresat elevilor de liceu –

                                                           Editia I

Textele înscrise în concurs vor avea cca. 5-20 pagini, tehnoredactate în Arial 11, la 1,5 rânduri, inscripționate pe CD + format print.

Documentele vor fi trimise în plic până la 1 noiembrie 2012, la secretariatul Colegiului National „Elena Cuza”, pentru jurizare, cu mențiunea Concursul de creație „Momente, schițe, comedii…”. Pe plic și pe prima pagină imprimată, vor fi precizate următoarele date: numele autorului, numele profesorului de limba română, clasa și școala de proveniență, date de contact (tel., e-mail).

Se acceptă și transmiterea online, până la același termen, pe adresa mari.lascar@gmail.com. Documentul va fi salvat în Word97, fiind denumit numeprenume_judet.doc

Jurizarea se va finaliza la 15 noiembrie 2012, iar rezultatele vor fi făcute publice la 19 noiembrie 2012.

Premiile în cărți vor fi oferite de Editura ART – partener al concursului.

 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a publica creaţiile premiate pe pagina web a concursului.
Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea returnarii lucrarilor trimise în concurs.
 

Persoana de contact din Colegiul Național „Elena Cuza”:

prof. Marilena Lascăr

mari.lascar@gmail.com

Concursul de lectură Poveştile Cangurului pentru clasele V-XII

Fundaţia Sigma organizează în data de 09.11.2012 o nouă ediţie a concursului de lectură Poveştile Cangurului, clasele V-XII. Concursul este organizat cu sprijinul instituţiilor partenere: Uniunea Scriitorilor din România, Societatea Română de Science Fiction şi Fantasy.

Perioada de înscriere la concurs: 1-26 octombrie 2012.

Date de contact: fies@cangurul.ro, 021/243 40 35/06.

Afişul concursului poate fi descărcat aici

Aprobarea MECTS a Concursurilor Cangurul 2012-2013

ARHIVĂ 

––––––––––––––––––––-

Festivalul de Teatru Eugen Ionescu, ediția a doua, 26-27 noiembrie 2011

Mai multe informaţii descărcaţi aici

____________________________________________________

METODOLOGIA PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSURILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ELEVII DIN GIMNAZIU ŞI LICEU ANUL ŞCOALR 2009-2010

DESCĂRCAŢI AICI

METODOLOGIE

privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de limba şi literatura română pentru elevii din gimnaziu şi liceu

– anul şcolar 2009 – 2010 –

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Prezenta metodologie reprezintă un cadru de reglementare a organizării şi desfăşurării

concursurilor naţionale la disciplina limba şi literatura română, pe domenii precum: comunicare, teorie literară, critică literară, jurnalism, creaţie literară etc.

(2) Regulamentele de organizare şi desfăşurare a concursurilor naţionale  şi regionale/ internaţionale în domeniul  limbii şi literaturii române fac parte integrantă din prezenta metodologie.

(3)Concursul specific cu grad maxim de complexitate ştiinţifică şi relevanţă este Olimpiada şi are rolul de a stimula activitatea de performanţă a elevilor cu predispoziţii, aptitudini, talent, în vederea asigurării dezvoltării competenţei de comunicare şi a competenţei culturale la nivel maxim.

Art.2 La disciplina limba şi literatura română , Olimpiada se desfăşoară pe două niveluri:

(1)pentru clasele V-VIOlimpiada de limbă, comunicare şi literatură română – „ Ionel Teodoreanu”

(2) pentru clasele VII – XIIOlimpiada de limbă, comunicare şi literatură română –„ George Călinescu”

Art.3 Etapele Olimpiadei sunt următoarele :

(1) pentru clasele V-VI : pe şcoală, locală, judeţeană (comune cu etapele Olimpiadei pentru clasele VII-XII) şi  naţională( organizată separat de Olimpiada pentru clasele VII-XII)

(2) pentru clasele VII – XII : pe şcoală, locală, judeţeană,  naţională şi internaţională(adresată elevilor  înmatriculaţi în unităţi de învăţământ din alte ţări, cetăţeni români sau cu alte cetăţenii,  care studiază limba română şi elevilor premianţi la etapa naţională a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatura română)

(3) În judeţele în care există şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale, olimpiada pentru elevii din clasele V-VI, respectiv  VII-VIII,  va avea două secţiuni: pentru şcoli cu predare în limba română şi pentru şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

Art.4 Structura probelor Olimpiadei este următoarea:

(1)                            la etapele  pe şcoală, locală, şi judeţeană, atât la clasele V-VI cât şi la clasele VII-XII – probă scrisă.

(2)                            la etapa naţională : probă scrisă individuală şi probă orală individuală( pe secţiuni).

(3)                            la etapa internaţională: proiect literar şi probă orală individuală( pe secţiuni).

Capitolul II. Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei

Art. 5 (1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru organizarea şi desfăşurarea etapelor olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română este numită prin decizie a inspectorului şcolar general şi este compusă din:

a) preşedinte           –  inspectorul şcolar de specialitate;

b) vicepreşedinte    – responsabilul comisiei metodice de limba şi literatura română din unitatea şcolară în care se desfăşoară olimpiada, etapele locală şi judeţeană

c) secretar               – 1 profesor de limba română, operator PC;

d) membri               –  8 profesori de limba română, responsabili pentru fiecare clasă.

(2) Comisia judeţeană se înfiinţează în prima jumătate a lunii octombrie 2009 şi îşi încetează activitatea pe data de 20 ianuarie 2010, după finalizarea etapei judeţene a olimpiadei şi transmiterea datelor.

Art. 6 (1) Atribuţiile Comisiei judeţene/ a Municipiului Bucureşti sunt următoarele:

a)      asigură comunicarea şi dezbaterea programei pentru olimpiadă şi a calendarului acesteia, în toate unităţile şcolare, până la data de 30 octombrie 2009;

b)      stabileşte unitatea şcolară care va fi centrul de organizare a etapelor anterioare etapei naţionale ale olimpiadei de limba şi literatura română, la nivelul fiecărui judeţ/ municipiului Bucureşti; unitatea şcolară nominalizată va fi sediul Comisiei judeţene pentru olimpiadă şi va gestiona toată baza de date privind conţinutul şi organizarea etapelor olimpiadei de limba şi literatura română, anterioare etapei naţionale – se recomandă a se stabili un centru permanent judeţean/municipal pentru olimpiadă;

c)      stabileşte şi comunică în toate unităţile şcolare, datele pentru desfăşurarea etapelor anterioare etapei judeţene, respectând luna calendaristică indicată pentru fiecare etapă, în prezenta metodologie;

d)      decide asupra normei de reprezentare/şcoală, la fiecare dintre etapele locală şi judeţeană, stabilind criterii clare, comunicate în şcoli, odată cu toate celelalte informaţii privind olimpiada;

e)      elaborează subiectele pentru etapele locale, anterioare etapei judeţene;

f)        asigură, sub coordonarea inspectorului/inspectorilor de specialitate, preluarea subiectelor şi a baremelor pentru etapa judeţeană, precum şi aplicarea procedurilor comunicate de cei doi inspectori generali din cadrul MEdCI;

g)      decide asupra modului de comunicare a subiectelor în fiecare centru de concurs stabilit la nivelul întregului judeţ, la etapele anterioare etapei judeţene;

h)      stabileşte unităţile şcolare-gazdă pentru desfăşurarea etapei locale/ pe sector;

i)        elaborează fişa de atribuţii pentru asistenţi şi pentru evaluatori;

j)        convoacă asistenţii şi evaluatorii pentru etapele locală şi judeţeană şi realizează instruirea acestora;

k)      elaborează adeverinţe de participare pentru asistenţi şi pentru evaluatori şi le înmânează acestora la finalizarea fiecărei etape la care au participat;

l)        asigură logistica necesară fiecărei etape, împreună cu responsabilul comisiei metodice de limba şi literatura română din unitatea şcolară-gazdă;

m)    asigură elaborarea bazei de date privind participarea elevilor din judeţ/municipiu la toate etapele olimpiadei;

n)      răspunde de completarea în baza de date, la fiecare etapă, a rezultatelor obţinute de către elevii participanţi;

  • o)      comunică fiecărei şcoli lista elevilor calificaţi la etapa superioară, precum şi data, ora şi locul desfăşurării etapei superioare, în termen de 3 zile de la desfăşurarea uneia dintre etapele locale;

p)      numeşte câte 2 evaluatori pentru comisia judeţeană de contestaţii, la fiecare clasă, dintre profesorii cu autoritate profesională, care nu evaluează iniţial;

q)      validează listele cuprinzând clasamentul final şi comunică şcolilor, numele elevilor participanţi la etapa superioară, cu respectarea normei de reprezentare;

r)       în intervalul 16 – 18 ianuarie, inspectorii de specialitate, în calitate de preşedinţi ai Comisiei judeţene, vor transmite tabelele cuprinzând numele şi datele de contact ale  elevilor care vor reprezenta judeţul la etapa naţională şi ale profesorilor însoţitori, validate în cadrul Comisiei judeţene, prin fax, la I.S.J. Arad, respectiv ISJ Iaşi, instituţiile organizatoare ale etapei naţionale a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română –„ George Călinescu”,  respectiv aOlimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română – „ Ionel Teodoreanu”, ediţia 2010, şi prin e-mail , celor doi inspectori generali din MEdCI, la adresa oficială pentru activitatea competiţională a disciplinei limba şi literatura română, llromed@gmail.com;

s)       fixează şi comunică criterii de departajare valorică a  lucrărilor la etapa judeţeană, în cazul în care pe ultimul loc se află mai mulţi elevi, astfel încât să nu se depăşească numărul locurilor repartizate judeţului în cauză pentru etapa naţională şi să nu se organizeze o etapă suplimentară de evaluare a elevilor, tip „baraj”;

t)        organizează pregătirea lotului reprezentativ al judeţului pentru proba orală individuală de la etapa naţională, desfăşurată pe secţiuni, prin nominalizarea a 1-2 profesori, cu atribuţii clare, pentru fiecare secţiune la care judeţul/municipiul are reprezentanţi; activitatea acestora va fi  monitorizată de către Comisia judeţeană care asigură şi consilierea, la nevoie;

u)      poartă întreaga răspundere privind modul de organizare şi desfăşurare a etapelor locale şi judeţeană  ale olimpiadei, cu excepţia conţinutului subiectelor pentru etapa judeţeană.

Art. 7 (1) Comisia Centrală pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba şi literatura română se înfiinţează prin notă întocmită de către cei doi inspectori generali de limba română din cadrul MEdCI aprobată de către Secretarul de Stat pentru învăţământ preuniversitar şi avizată de directorul general al DGBFIP şi de directorul general al DGETSPP.

(2) Comisia centrală este compusă din:

– 1 preşedinte executiv, cadru didactic universitar;

– 2 vicepreşedinţi, inspectorii generali din cadrul MEdCI;

– 1-2 secretari ştiinţifici – inspectorul/inspectorii de specialitate din judeţul gazdă;

– 1 secretar – operator PC, nominalizat de către judeţul-gazdă;

– 2-6 profesori de limba română – câte un responsabil pentru echipele de evaluare de la fiecare clasă a V- a VI-a, respectiv a VII-a  – a XII-a;

– 1-2 responsabili pentru echipele de evaluare de la clasele  a V – a VI-a , respectiv a VII-a şi a VIII-a (şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale);

– 1 responsabil pentru echipa de evaluare a eseurilor elaborate de elevii din afara României( în vederea participării la etapa internaţională a Olimpiadei)

– câte 1 responsabil pentru fiecare secţiune de evaluare a probei orale individuale;

– evaluatori, pentru ambele probe, scrisă şi orală.

(3) Atribuţiile Comisiei Centrale sunt următoarele:

a) asigură, prin activitatea grupului de lucru, elaborarea subiectelor pentru etapele judeţeană şi naţională, selectarea din programă a temei şi elaborarea structurii proiectului literar pentru etapa internaţională, cu respectarea programei de olimpiadă, pentru fiecare clasă;

b) asigură transmiterea în toate judeţele a precizărilor privind conţinutul probelor şi desfăşurarea etapelor judeţeană, naţională şi internaţională ale olimpiadei;

c) transmite fiecărui inspectorat şcolar, prin FTP, subiectele pentru etapa judeţeană, la data şi ora stabilite prin nota avizată de către Secretarul de Stat pentru învăţământ preuniversitar;

d) fixează judeţele-gazdă pentru etapa naţională a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română (clasele  a V- a , a VI-a, respectiv clasele a VII-a  –  a XII-a);

e) comunică inspectorului/inspectorilor de specialitate din judeţul-gazdă toate detaliile privind organizarea şi desfăşurarea etapei naţionale  a olimpiadei de limba şi literatura română;

f) asigură crearea bazei de date pentru etapa naţională, prin secretarul Comisiei centrale şi cu ajutorul inspectorului/inspectorilor de specialitate din judeţul-gazdă;

g) stabileşte şi comunică, prin afişare, criteriile de acordare a premiilor, a menţiunilor şi a premiilor speciale;

h) realizează   activitatea de reevaluare a lucrărilor contestate, sub coordonarea preşedintelui executiv şi a celor doi vicepreşedinţi;

i) validează şi coordonează afişarea rezultatelor iniţiale şi a rezultatelor finale( în urma contestaţiilor);

j) elaborează şi implementează, prin vot, cu acordul majorităţii simple a membrilor săi, o serie de măsuri menite să eficientizeze organizarea şi desfăşurarea olimpiadei, consemnate în proces-verbal;

k) elaborează raportul cu privire la modul de desfăşurare a etapei naţionale a olimpiadei, în termen de 2 zile de la încheierea acesteia şi propune eventuale modificări pentru ediţia din anul şcolar următor, menite să contribuie la creşterea calităţii pregătirii de performanţă a elevilor şi a nivelului competiţional.

l) secretarul Comisiei centrale va elabora situaţia centralizată a judeţelor care vor beneficia de suplimentarea numărului de locuri la etapa naţională a olimpiadei din anul şcolar următor, conform precizărilor din art.9 al prezentei metodologii.

Capitolul III. Înscrierea şi participarea elevilor

Art. 8 La etapa judeţeană, norma de reprezentare pentru fiecare clasă, unitate şcolară din judeţ va fi stabilită de către inspectorii de specialitate de la inspectoratele şcolare.

Art. 9 Promovarea unui elev pentru a concura la etapele judeţeană, naţională şi, în cazul claselor  a VII-a  –  a XII-a , internaţională, ale olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română  este condiţionată de punctajul obţinut de acesta conform tabelului următor:

Tipul de şcoală Etapa judeţeană Etapa naţională Etapa internaţională Observaţii
Gimnaziu cu predare în limba română şi Liceu Primii trei concurenţi/ clasă  în ordinea punctajului, dar nu mai puţin de 100 de puncte Minimum 110 de puncte obţinute la etapa judeţeană, cu încadrarea în norma de participare din prezenta metodologie Cel puţin menţiune  şi minimum 110 de puncte obţinute la etapa naţională, cu încadrarea în norma de participare din prezenta metodologie Promovarea elevilor la etapa naţională se va face în limita numărului de locuri fix, alocat fiecărui judeţ, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut
Gimnaziu cu predare în limbile minorităţilor naţionale Primii trei concurenţi/ clasă, în ordinea punctajului, dar nu mai puţin de 90 de puncte Minimum 100 de puncte obţinute la etapa judeţeană, cu încadrarea în norma de participare din prezenta metodologie

NOTĂ Se recomandă ca selecţia concurenţilor pentru etapa superioară să aibă drept criteriu ierarhia valorică, prin promovarea primilor trei concurenţi/clasă/secţiune din fiecare şcoală, pentru etapa locală şi a tuturor celor care au obţinut cel puţin 110 puncte la etapa judeţeană, pentru etapa naţională.

Art.10 Înscrierea elevilor care studiază în afara României şi participarea lor la etapa internaţională  – constau în elaborarea unui eseu literar, pe o temă dată, pe care participanţii îl vor transmite în format electronic, împreună cu o fişă de aplicare al cărei formular figurează în anexele prezentei Metodologii, până la data de  30 ianuarie 2010, la adresa de e-mail llromed@gmail.com . Tema acestei ediţii va fi  : Românii în spaţiul cultural şi istoric european. Evaluarea eseurilor va fi făcută de o subcomisie a Comisiei Centrale de organizare şi evaluare a etapei naţionale a Olimpiadei iar rezultatele vor fi comunicate la finalul etapei naţionale. Principiile pentru elaborarea acestui eseu, împreună cu criteriile de evaluare constituie anexa la prezenta metodologie.

Capitolul IV. Etapele olimpiadei

Art. 11 (1) Etapele olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română (clasele  a V- a , a VI-a, respectiv clasele a VII-a  –  a XII-a)sunt următoarele:

Clasele Etape locale Etapa naţională Etapa internaţională
Pe şcoală Pe localitate (oraş, comună) /sector Pe judeţ/ municipiul Bucureşti
V-VI NOIEMBRIE 2009 DECEMBRIE 2009 10 IANUARIE 2010 APRILIE 2010IAŞI
VII – XII 30 IANUARIE 4 FEBRUARIE 2010,ARAD, jud. ARAD MAI 2010CONSTANŢA,Jud. CONSTANŢA
VII – XII elevi din afara României

Capitolul V. Norma de participare

Art. 12 (1)Norma de participare la etapa naţională este conform tabelului următor:

Clasele Tipul de şcoală Pentru fiecare judeţ Judeţul gazdă Municipiul Bucureşti Observaţii
V – VI Gimnaziu cu predare în limba română 2 locuri 6 locuri 12 locuri Se va suplimenta numărul de locuri în funcţie de performanţele obţinute de judeţ la etapa naţională/ internaţională din anul şcolar precedent*.
V – VI Gimnaziu cu predare în limbile minorităţilor naţionale 2 locuri 4 locuri 2 locuri
VII – VIII Gimnaziu cu predare în limba română 2 locuri 6 locuri 12 locuri
VII – VIII Gimnaziu cu predare în limbile minorităţilor 2 locuri 4 locuri 2 locuri
IX – X Indiferent de profil 2 locuri 6 locuri 12 locuri
XI – XII Indiferent de profil 2 locuri 6 locuri 12 locuri

* Notă:

– fiecare judeţ va trimite la etapa naţională câte un elev pentru fiecare clasă, primul în ordine valorică, cu respectarea punctajului minim prevăzut de art. 7 din prezenta metodologie;

– judeţul gazdă are o bonificaţie, conform tabelului de mai sus, cu respectarea condiţiei de punctaj, prevăzută de art. 7 din prezenta metodologie;

– fiecare sector din municipiul Bucureşti este asimilat unui judeţ, prin urmare, formula de calcul a numărului de participanţi din Bucureşti la etapa naţională este de 6 (sectoare) x 2 (elevi/fiecare sector);

– din fiecare judeţ în care există şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale, la etapa naţională a olimpiadelor pentru  elevii din gimnaziu,  va participa câte 1 concurent pentru fiecare clasă;

– Municipiul Bucureşti va participa cu 2 concurenţi  (câte 1 elev pentru  fiecare clasă) pentru şcolile  cu predare în limbile minorităţilor naţionale, atât la clasele a V-a – a VI-a, cât şi la clasele a VII-a – a VIII-a.

– judeţele ai căror concurenţi au avut premii II sau III, la ediţia 2009 a etapei naţionale, beneficiază de o bonificaţie de câte 1 loc pentru fiecare premiu obţinut; locurile astfel obţinute se vor repartiza în funcţie de decizia Comisiei judeţene de olimpiadă;

– judeţele  ai căror concurenţi au avut cel puţin un premiu I, la ediţia 2009, beneficiază de o bonificaţie de câte 2 locuri pentru fiecare premiu obţinut;

– judeţele ai căror candidaţi au avut premii şi menţiuni la proba scrisă individuală, la etapa internaţională a olimpiadei, vor primi câte 3 locuri pentru premiul I, indiferent de numărul acestora, 2 locuri pentru premii II şi III, indiferent de numărul acestora şi câte 1 loc pentru menţiuni I, indiferent de numărul acestora;

– locurile în plus obţinute prin acordarea bonificaţiei se vor distribui la decizia comisiei judeţene.

(2) Nu se admite transferul locurilor de la un tip de şcoală la altul, în cazul judeţelor pe teritoriul cărora funcţionează atât şcoli cu predare în limba română, cât şi şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

Art. 13 (1) Fiecare judeţ va trimite la etapa naţională câte un profesor însoţitor la 10 elevi.

(2) elevul/elevii participanţi la etapa internaţională a olimpiadei va/vor fi însoţit/ţi de câte un profesor;

(3) costurile aferente transportului, cazării şi diurnei pentru aceşti însoţitori vor fi asigurate de MEdCI, din bugetul olimpiadei.

Capitolul VI. Organizarea şi desfăşurarea probelor de concurs

Art. 14 (1) Răspunderea pentru primirea, multiplicarea şi transmiterea subiectelor pentru etapa judeţeană,  precum şi întocmirea documentelor specifice acestei etape revin inspectorului/ inspectorilor  de specialitate din fiecare judeţ.

(2) Răspunderea pentru calitatea şi obiectivitatea evaluării la etapele pe clasă, pe şcoală, pe localitate şi judeţeană revine deopotrivă comisiei judeţene şi fiecărui profesor evaluator.

Art. 15 Timpul de lucru

(1)Etapele locale :

–         pentru clasele V – VI– 2 ore;

–         pentru clasele VII – VIII – 2 ore

–         pentru clasele IX – XII – 3 ore;

(2) Etapa naţională

a.   proba scrisă individuală

–     pentru clasele V – VI– 3 ore;

–          pentru clasele VII – XII–  4 ore;

  1. proba orală individuală   – 30 min (20 min. pregătirea răspunsului şi 10 min. susţinerea acestuia).

(3) Etapa internaţională

a.   proiectul literar (colectiv) – va fi predat comisiei de către fiecare echipă în momentul sosirii la concurs  şi reprezintă condiţia necesară participării fiecărui concurent la probele b și c;

b. proba scrisă individuală – 2 ore;

  1. proba orală individuală  – 40 min (20 min. pregătirea răspunsului şi 20 min. susţinerea acestuia).

Art. 16. Structura  probelor :

(1) Etapele locale:

Proba A – ( se susţine numai această probă) constă în elaborarea unei lucrări scrise individuale (având două subiecte, la alegere) în care se va face o abordare comparativă, pornind de la două texte literare (fragmente de roman, poezii, acte dramatice) pe care fiecare participant le va primi pe suport de hârtie; proba include un timp destinat lecturii  critice a textelor ( 30 min.) şi un timp distinct (90 min.) destinat elaborării lucrării.

(2) Etapa naţională:

Proba A – constă în elaborarea unei lucrări scrise individuale (având două subiecte, la alegere) în care se va face o abordare comparativă, pornind de la două texte literare (fragmente de roman, poezii, acte dramatice) pe care fiecare participant le va primi pe suport de hârtie; proba include un timp destinat lecturii  critice a textelor (1 oră) şi un timp distinct (2/3 ore, în funcţie de nivelul de vârstă al participanţilor) destinat elaborării lucrării.

Proba B este structurată pe 3 secţiuni, având următorul conţinut:

a. Comunicare

–   Creare de imagine pentru opere literare, evenimente culturale, case memoriale şi muzee literare;

–         Discurs public pe teme precum: lectura, relaţia literaturii cu celelalte arte, personajul literar .

–         Realizarea unei cronici de teatru/film.

b. Demers interpretativ

–         Interpretarea critică, personală, argumentată ştiinţific, a unei afirmaţii aparţinând unui critic literar/ scriitor;

–         Interpretarea critică a unui text literar (un fragment epic – roman/nuvelă/descriere / povestire – liric – o poezie sau un număr de versuri –  dramatic (una sau mai multe replici/scene)

  1. c. Tradiţii culturale

–         Prezentarea unui obicei, cu focalizare pe recitativul acestuia sau a unui moment de peste an, cu obiceiurile aferente;

–         Prezentarea în stil ştiinţific a unui spectacol folcloric.

(3) Etapa internaţională:

Proba A – lucru în echipă – constă în elaborarea unui proiect literar colectiv, pe una dintre următoarele teme:

– Literatura şi celelalte arte (Reflectarea operelor literaturii române în alte arte)

– Confluenţe culturale (Tradiţii şi obiceiuri româneşti comune cu ale altor popoare)

– Itinerarii culturale româneşti (case memoriale şi muzee literare româneşti)

– Simboluri arhetipale în literatura română

în intervalul dintre etapele naţională şi internaţională ale olimpiadei, proiect care va fi predat de către fiecare echipă Comisiei Centrale, în momentul sosirii la concurs.

Echipele vor fi alcătuite pe ţări, reunind toţi reprezentanţii ţării respective, cu excepţia României, în

cazul căreia, datorită numărului participanţilor, echipele vor fi alcătuite din premianţii la etapa naţională a olimpiadei de la câte două clase, după cum urmează: clasele a VII-a şi a X-a, clasele a VIII-a şi a XI-a, clasele a IX-a şi a XII-a. La prezentarea la etapa internaţională a olimpiadei, fiecare echipaj va preda comisiei centrale proiectul literar, în format electronic şi pe suport de hârtie. Principiile de elaborare ale acestui proiect, împreună cu criteriile de evaluare constituie anexa la prezenta metodologie. Numărul echipelor participante la etapa internaţională şi componenţa acestora vor fi anunţate la finalul etapei naţionale a olimpiadei.

Proba B – constă în elaborarea unei lucrări scrise individuale (având două subiecte, la alegere) în care se va face o abordare comparativă, pornind de la două texte literare (fragmente de roman, poezii, acte dramatice) pe care fiecare participant le va primi pe suport de hârtie; proba include un timp destinat lecturii  critice a textelor (1 oră) şi un timp distinct (2/3 ore, în funcţie de nivelul de vârstă al participanţilor) destinat elaborării lucrării.

Proba C – individuală –  orală – constă în susţinerea liberă şi argumentată a  proiectului, realizată  de către fiecare participant, pe clase, de la a VII-a la a XII-a.

Participanţii, atât elevi care studiază în România cât şi elevi care studiază în alte ţări, la nivelul aceleiaşi clase de studiu, vor fi evaluaţi şi ierarhizaţi după aceleaşi criterii. Se va stabili ierarhia la nivel de clasă de studiu.

Art. 17 (1) Cu ocazia desfăşurării etapelor naţională şi internaţională a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, se vor elabora revistele concursului.

(2) Inspectorul/inspectorii şcolar/i de specialitate din judeţul gazdă, prin Comisia judeţeană, are/au obligaţia ca, până la desfăşurarea concursului, să coordoneze apariţia revistei olimpiadei. Acesta va fi un proiect al judeţului gazdă, care va presupune elaborarea, implementarea şi sustenabilitatea, respectiv asigurarea resurselor financiare necesare, organizarea colectivul de redacţie şi a materialului redacţional, difuzarea. Denumirea revistei, macheta şi forma grafică de tipărire aparţin exclusiv judeţului gazdă.

Art. 18 Programul desfăşurării olimpiadei va fi conceput de către inspectorul/inspectorii de specialitate din judeţul gazdă şi avizat de DGETSPP din MEdCI. Inspectorul /inspectorii de specialitate din judeţul gazdă va/vor transmite tuturor inspectoratelor şcolare din ţară aceste documente avizate de MEdCI şi însoţite de adresa inspectoratului şcolar-gazdă cuprinzând alte detalii organizatorice.

Capitolul VII. Programele şi subiectele

Art. 19 (1) Pentru participarea la olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română, elevii, sub îndrumarea profesorilor, vor parcurge programa specială pentru olimpiadă;

(2) Comisia centrală, prin vicepreşedinţii ei, va asigura postarea pe site, la termenele prevăzute, a documentelor specifice olimpiadei;

(3) La etapele pe şcoală şi pe localitate, subiectele vor fi elaborate în cadrul comisiei judeţene, coordonate de către inspectorul de specialitate, în calitate de preşedinte;

(4) Răspunderea pentru calitatea subiectelor şi a baremului, la etapele locale ale olimpiadei, pentru confidenţialitate, precum şi pentru transmiterea acestora în şcoli revine comisiei judeţene şi inspectorului de specialitate de la inspectoratul şcolar;

(5) Subiectele pentru etapa judeţeană vor fi elaborate de către un grup de lucru, coordonat de către cei doi inspectori generali din MEdCI;

(6) Răspunderea pentru calitatea subiectelor şi a baremului, la etapa judeţeană a olimpiadei, pentru confidenţialitate, precum şi pentru transmiterea acestora pe serverul FTP revine Comisiei centrale, prin vicepreşedinţii acesteia, cei doi inspectori generali din cadrul MEdCI.

Capitolul VIII. Evaluarea

Art. 20 Etapele locale şi etapa naţională:

(1)La proba A –  proba scrisă individuală, lucrările vor fi evaluate cu punctaj de la 10 la 120.

(2) Evaluarea va fi realizată de profesorii nominalizaţi de către comisia judeţeană/ centrală;

(3) După finalizarea evaluării iniţiale, comisia judeţeană/centrală va afişa listele concurenţilor, pe clase, numai în ordine alfabetică.

(4) Rezultatele obţinute la această probă pot fi contestate, reevaluarea lucrărilor în cauză fiind realizată de către comisia judeţeană/centrală de contestaţii.

(5) Contestarea notelor obţinute la proba scrisă A se face numai în scris, prin completarea de către autorul lucrării a formularului pus la dispoziţie de către comisia judeţeană/centrală şi semnat atât de către acesta, cât şi de către părinte/ susţinătorul legal respectiv de către acesta şi profesorul însoţitor, pentru etapa naţională, în termen de 12/ 6 ore( pentru etapa naţională) de  la afişarea rezultatelor iniţiale.

(6) Modificarea punctajului iniţial va fi determinată de o diferenţă de cel puţin 15 puncte între evaluarea iniţială şi evaluarea în urma contestaţiei.

(7) Dacă diferenţa dintre evaluarea iniţială şi evaluarea în urma contestaţiei este mai mare de 30 de puncte, lucrarea/lucrările în cauză va/vor fi reevaluată/e de către o a treia comisie, alcătuită din profesori care nu au evaluat la clasa respectivă.

(8) Punctajul acordat de a treia comisie va fi punctajul final al lucrării.

(9) După reevaluarea lucrărilor contestate, comisia judeţeană/centrală va afişa rezultatele finale atât în ordine alfabetică, cât şi în ordine valorică, specificându-se în dreptul fiecărui elev premiul sau menţiunea obţinute, acolo unde este cazul;

(10) Lucrările de la etapa judeţeană/naţională se păstrează în  şcoala-gazdă, timp de un an;

(11) Comisia judeţeană/centrală are libertatea de a decide dacă se pot elibera cópii ale lucrărilor elevilor, la solicitarea acestora, a părinţilor sau a profesorului clasei; orice decizie în acest sens, se va lua cu acordul majorităţii simple a membrilor comisiei, se va consemna în procesul-verbal şi va fi anunţată înaintea desfăşurării probei.

(12) Rezultatele la proba orală individuală nu se pot contesta.

Art. 21 Etapa internaţională:

(1)   la proba A – proba de proiect literar colectiv –  lucrările vor fi evaluate cu punctaj de la 10 la 120 şi fiecare membru al echipei va primi  acelaşi punctaj acordat proiectului;

(2)   la proba B – proba  scrisă individuală – lucrările vor fi evaluate cu punctaj de la 10 la 120;

(3) la proba C – proba orală individuală, susţinerea proiectului de la proba A va fi evaluată cu punctaj de la 10 la 120;

(4) Punctajul final al fiecărui candidat va fi calculat astfel:

Proba A+ Proba B + Proba C

3

Art. 22 Inspectorul/inspectorii de specialitate din fiecare judeţ va/vor realiza centralizarea rezultatelor la etapa judeţeană şi va/vor întocmi tabelul cuprinzând elevii calificaţi pentru a participa la etapa naţională, conform normei de participare precizate în prezenta Metodologie, art. 10, alin. (1).

Art. 23 (1) Contestarea rezultatelor obţinute de către concurenţi la concursul individual de la etapa naţională se face numai de către elevul în cauză şi numai însoţit de către profesorul însoţitor al echipajului judeţului respectiv;

(2) Depunerea contestaţiilor se va face personal de către elevul în cauză, la secretariatul Comisiei centrale,  prin completarea formularului-tip, semnarea acestuia şi legitimarea contestatarului, precum şi contrasemnarea de către profesorul însoţitor;

(3) Retragerea contestaţiei se poate face până cel târziu două ore după expirarea termenului de depunere a acesteia şi numai de către elevul în cauză;

(4) Profesorul însoţitor va contrasemna contestaţia;

(5) Nu se admite depunerea contestaţiei de către altă persoană în afară de elevul în cauză; se exclude delegarea pentru această operaţiune a unei alte persoane, indiferent cine ar fi aceasta;

(6) La etapa naţională, nu se admite eliberarea de cópii ale lucrărilor elevilor, oricine ar fi solicitantul acestora.

Art. 24 (1) La concursul în echipă, punctajul maxim este de 120 de puncte;

(2) Punctajul obţinut la concursul în echipă nu poate fi contestat.

Art. 25 (1) Profesorii evaluatori nu vor avea elevi în concurs la clasa la care evaluează.

(2) Rezultatele iniţiale se vor afişa în ordine alfabetică, pe clase;

(3) La etapa naţională, comisia de contestaţii pentru reevaluarea lucrărilor susţinute la proba scrisă individuală se va constitui dintre profesorii membri ai Comisiei centrale care nu au corectat la clasa respectivă.

(4) Rezultatele finale la concursul individual se vor comunica, prin afişare, în termen de 24 ore de la depunerea contestaţiilor şi vor fi definitive.

(5) Evaluarea concursului de lucru în echipă se va face prin aplicarea unui barem construit de către Comisia centrală.

(6) Rezultatele evaluării la acest concurs  vor fi comunicate în aceeaşi zi şi nu pot fi contestate.

(7) Profesorii evaluatori nu vor da publicităţii informaţii din interiorul comisiei centrale, altele decât cele oficiale postate pe site-ul MECT.

Capitolul IX. Premierea

Art. 26 (1) La fiecare etapă anterioară etapei naţionale, premiile se vor acorda în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut;

(2) La etapa naţională/internaţională,  premiile şi menţiunile se vor acorda, pentru fiecare clasă în parte/secţiune, după cum urmează:

– câte un premiu I, II şi III;

– câte 12 menţiuni;

– câte 4 menţiuni pentru secţiunea şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale;

– premii speciale oferite de către sponsori, cu respectarea condiţiei de punctaj (cel puţin 96 de puncte din 120 posibile;

(3) Un concurent la etapa naţională poate primi premiu, menţiune (acordate de MEdCI) sau/şi premiu special, oferit de sponsori.

(4) Nu se acordă decât câte un premiu pentru fiecare categorie. În situaţia punctajelor egale, se vor aplica, în ordine, următoarele criterii de departajare:

– punctajul obţinut pentru originalitatea lucrării;

– punctajul obţinut pentru redactare.

(5) Profesorii care au pregătit elevii premiaţi la etapa naţională vor primi de la inspectoratul şcolar judeţean, diplome de onoare şi alte recompense, în semn de recunoaştere a contribuţiei lor la sporirea calităţii învăţământului la limba şi literatura română.

(6) Profesorii care au pregătit lotul fiecărui judeţ pentru elaborarea proiectului literar pentru etapa internaţională, vor primi de la inspectoratul şcolar judeţean, diplome de onoare şi alte recompense, în semn de recunoaştere a contribuţiei lor la sporirea calităţii învăţământului la limba şi literatura română, indiferent de rezultatul pe care aceşti elevi îl vor obţine la etapa internaţională.

Capitolul X. Dispoziţii finale

Art. 27 (1) la etapa internaţională a limbă, comunicare şi literatură română, vor participa elevii din clasele a VII-a – a X-a care la etapa naţională au obţinut locurile I şi elevii din clasele a XI-a – a XII-a, care au obţinut premiile I, II şi III;

(2) Toţi elevii participanţi la etapa naţională/internaţională vor primi o diplomă de participare, concepută şi realizată de inspectoratul şcolar gazdă;

(3) Profesorii evaluatori din comisiile centrale vor primi o adeverinţă de participare eliberată de MEdCI;

(4) Profesorii însoţitori ai elevilor de la etapa naţională/internaţională din fiecare judeţ vor primi o adeverinţă de participare, eliberată de inspectoratul şcolar judeţean gazdă;

(5) Profesorii evaluatori pot selecta fragmente din lucrările elevilor pentru a fi publicate în revistele olimpiadei;

(6) Fragmentele selectate sau textul integral al lucrărilor care la etapa naţională/internaţională vor obţine premiile I, al II-lea şi al III-lea pot fi publicate în volumul al V-lea din cadrul proiectului Lucrări de nota 10, lansat de Editura Nomina, în parteneriat cu MEdCI.

(7) Proiectul Lucrări de nota 10 are ca scop conturarea profilului valoric al fiecărei ediţii a  olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, în vederea afirmării elevilor capabili de performanţă şi pentru construirea standardelor care să-i orienteze pe profesori şi elevi în pregătirea pentru a participa la ediţia următoare a acestui tip de concurs de excelenţă.

Art. 28 Prezenta metodologie constituie cadrul de organizare şi evaluare pentru concursurile naţionale de limba şi literatura română. Fiecare concurs naţional din graficul aprobat de MEdCI va avea regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare, anexă la prezenta metodologie.

––––––––––––––––––––––––––

ARHIVĂ

COLOCVIILE NAŢIONALE INTERDISCIPLINARE „NICOLAE STEINHARDT”

SESIUNE DE COMUNICǍRI A PROFESORILOR DIN ÎNVǍŢǍMǍNTUL PREUNIVERSITAR – ediţia a II-a –

5 iunie, 2009     REGULAMENT  aici

CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE  LITERARĂ  « MARIN PREDA »Ediţia a II-a, Alexandria, 26-31 mai 2009 Regulamentul concursului aici

Concursul Naţional de Critică Literară “Mihail Iordache”

Ediţia a IV-a

Regulamentul de desfăşurare      aici

NOU! CONCURSULUI NAŢIONAL DE CRITICĂ LITERARĂ „PANAITESCU PERPESSICIUS”, ediţia a IV-a, concurs înscris în calendarul competiţiilor şcolare aprobat de Minister şi organizat la Brăila, în luna aprilie 2009.

Regulamentul concursului şi fişa de înscriere pot fi descărcate mai jos:

file0002

file0003

file0004

file0005

file0006

COLOCVIUL NAŢIONAL “MARIN SORESCU” de S O F TE D U C AŢ I O N A L Regulamentul concursului aici

NOU! Concursul Naţional de Diaristică (Jurnal de licean) “Mihail Sebastian” Informaţii şi Regulamentul concursului AICI

GRAFICUL CONCURSURILOR ŞI OLIMPIADELOR ŞCOLARE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 2008 – 2009   Aici

GRAFICUL CONCURSURILOR NAŢIONALE 2008-2009 AVIZATE DE MECT Descărcaţi  AICI

NOU! CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „MIHAI EMINESCU” – BRĂILA Regulamentul concursului poate fi descărcat  AICI

NOU!CONCURSUL NAŢIONAL IONEL TEODOREANU

METODOLOGIA ŞI CALENDARUL CONCURSULUI  AICI


NOU!Concursul naţional CERCURI DE LECTURĂ se va desfăşura la Cluj în perioada 22-25 mai 2009.

Regulamentul concursului poate fi descărcat aici

NOU! CONCURSUL NAŢIONAL LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN PROGRAM AEL Regulamentulconcursului poate fi descărcat aici

librarie-468x60-002

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: